V rámci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 jsme jako organizace povinni informovat naše kolegy a kolegyně, příznivce a příznivkyně či donorské strany, jaké jejich údaje sbíráme, jak je zpracováváme, jak dlouho je uchováváme nebo dokonce k čemu je sbíráme. A proto vezměte na vědomí následující řádky:

České Sestry Věčné Radosti, z.s. zpracovávají údaje třetích stran v několika případech:

 • Jste spřízněnou organizací, se kterou spolupracujeme, případně jsme společně v tzv. návazné síti dle Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.
 • Jste donorskou stranou, která nám poskytuje, či někdy v minulosti poskytla, dotaci nebo grant. Pravidelně spolu komunikujeme, či jsme komunikovali v minulosti, na základě Smlouvy o poskytnutí dotace, grantu.
 • Jste naším příznivcem nebo příznivkyní, podpořili jste nás, pracovali jste u nás, zúčastnili jste se nějaké naší akce nebo jsme s vámi někdy byli v nějakém kontaktu.
 • Navštěvujete náš web www.saferchems.cz.

Ve všech těchto případech sbíráme vaše osobní údaje, především:

 • E-mailové adresy
 • Jméno a příjmení, případně titul
 • Telefonní kontakt (pouze v prvních dvou případech)
 • Adresu zaměstnání (pouze v prvních dvou případech)
 • Pracovní pozici (pouze v prvních dvou případech)

Ne všechna data, která používáme, vyžadují souhlas. Pokud spolupracujeme na základě naší společné, často písemné dohody, nebo zákona, nemusíte nám jej dávat. Občas vás však oslovíme i s jinými věcmi, protože je pro nás důležité, abyste věděli, na čem pracujeme, co děláme atd.! Zašleme vám newsletter, nebo pozvánku na akci, abyste věděli, co se u nás děje, informujeme vás o novém projektu, do kterého se můžete zapojit, ale zároveň s vámi často komunikujeme ohledně pracovních záležitostí.

Vaše data se nalézají v našem centrálním adresáři organizace. Zaměstnanci do něj mají přístup na základě svých pracovních povinností a náplní práce. Takový centrální adresář se nachází na zabezpečeném icloud systému v tabulce excel. Co se týče návštěvníků webu, vaše IP adresy nijak nezpracováváme. Naše google analytics statistiky nám ukazují pouze to, zda jste muž nebo žena, v jaké věkové hranici se nacházíte a odkud jste z internetového prostředí přišli (třeba přes jaký vyhledavač nebo co jste do něj zadali za slova). Zajímá nás totiž, kde nás najdete a co vás třeba na našem webu nejčastěji zajímá. Nic dalšího pro nás důležité není.

Data schraňujeme po dobu, po kterou se domluvíme. Každý rok také měníme a aktualizujeme návaznou síť. Proto řadu z vás vymažeme z centrálního adresáře ve chvíli, kdy přestanete pracovat pro organizaci, se kterou jsme v kontaktu.

Žádná data, která organizace SPI CZ zpracovává, nejsou předávána třetím stranám! Používáme je pouze pro naše pracovní účely a k propagaci nás samotných. Neprodáváme je velkým firmám, nehandlujeme s nimi a je pro nás jen důležité být ve spojení. Důvěřujte nám, stejně jako my důvěřujeme vám.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou následující:

 • můžete vzít tento souhlas ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely kdykoliv zpět, a to například zasláním zprávy na kontaktní e-mail nebo dopisem na kontaktní adresu; info@actup-prague.cz
 • získat potvrzení o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud je tomu tak, má právo získat k takovým osobním údajům přístup a zejména následující informace: (i) účel zpracování, (ii) kategorie dotčených osobních údajů (iii) příjemce osobních údajů či jednotlivé kategorie příjemců (iv) plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy a další informace, které stanovuje GDPR;
 • požádat o opravu osobních údajů, které jsou správcem údajů zpracovávány, přičemž správce údajů má povinnost bez zbytečného odkladu upravit případné nepřesné osobní údaje, které by byly o subjektu údajů zpracovávány;
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, zejména v případech (i) pokud byl tento souhlas ke zpracování osobních údajů odvolán, (ii) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány, (iii) osobní údaje musí být vymazány pro plnění právní povinnosti a v dalších případech, které předpokládá GDPR;
 • podat návrh na omezení zpracování těchto osobních údajů, v případě popření přesnosti zpracování osobních údajů subjektu údajů nebo v případě kdy se subjekt údajů domnívá, že správce údajů již jeho osobní údaje nepotřebuje;
 • podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů na základě tohoto souhlasu jsou porušeny práva a povinnosti vyplývající z platné právní úpravy, zejména pak GDPR, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Podáním výše uvedené stížnosti nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany stanovené na ochranu subjektu údajů platnou právní úpravou.

Pokud se chcete odhlásit od příjmu pozvánek a podobných emailů, napište našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů, u které vaše práva můžete vyžadovat:

 • Jméno: Michael Daniel Jettmar
 • Kontaktní e-mail:michael@actup-prague.cz
 • Tel. číslo: +420 703 143 230
 • Funkcí pověřen výkonnou radou dne 1. listopadu 2018